SWIFT CODE คืออะไร? รวม SWIFT CODE ธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย

SWIFT CODE คือ รหัสที่กำหนดขึ้น สำหรับใช้ในการระบุชื่อ และ สาขาของ ธนาคาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ ใช้กันมาอย่างยาวนานทั่วโลก ตามมาตรฐาน ISO ขององค์การระหว่างประเทศ SWIFT ย่อมาจากคำว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส การโอนเงินไปยังธนาคารต่างประเทศนั้น เราจำเป็นต้องระบุ SWIFT CODE อยู่เสมอ ในปัจจุบันมีธนาคารมากกว่า … Read More